jump to navigation

Klimamillionærer september 28, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
Rik på klima?

Rik på klima?

Dagsavisen hadde den 11. september under overskriften «Klimamillionærer» en artikkel om foredragsholdere som skor seg godt på klimakrisen. Det dreier seg spesielt om Zeros lavutslippsarrangement 28. og 29. september ved Gardermoen i Norge. De internasjonale og høyt betalte «Klimakjendisene» som kommer til konferansen, er økonomen Nicholas Stern, ansvarlig for «The Stern review on the Economics of Climate Change» og tidligere statsminister i Sverige, Gøran Persson.  Zero understreker på sine nettsider at det ikke er Zero, men hovedsponsor Choice som betaler for deres deltakelse. Vi får håpe at de såkalte klimakjendisene velger å betale sine co2-avgifter når de flyr jorda rundt for å holde foredrag!

Og Pål Prestrud ved Cicero etterlyser flere konferanser hvor det i stedet presenteres ny forskning:

«…At det er konkurranse om å ha konferanser, er opplagt. Den ene miljøorganisasjonen etter den andre har konferanser, og de sponses av diverse næringslivsorganisasjoner. Da er det om å gjøre å få inn store navn. Men jeg vet ikke hvor mye dette bringer oss videre. Det blir veldig mye av det samme om og om igjen – og lite nytt…»

Reklamer

Folketoppmøte om klima 26. september september 24, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far
Hva er klima

Hva er klima?

Hos Klimaløftet kan vi lese følgende:

«…26. september i år arrangeres verdens første globale borgerhøring. Da samles folk i 46 land på alle kontinenter for å uttale seg om klimautfordringer og aktuelle klimatiltak. Hvert møte vil ha rundt 100 deltakere som skal diskutere og stemme over temaer som hva som er viktigst av utslippsreduksjonerog tilpasning – og hvordan klimabyrdene skal fordeles mellom land i nord og land i sør…»

I Norge er det Teknologirådet som er ansvarlig for folkemøtet. Folkerøstene skal overleveres verdens statsledere i forbindelse med FNs klimatoppmøte i København 7. – 18. desember 2009. Dette vil være et viktig demokratitilskudd til de internasjonale klimaforhandlingene.

«Klima er vær over lengre tid«, – dette uttaler Øyvind Paasche til NRK i dette intervjuet. Øyvind Paasche har sammen med Erik Kolstad skrevet boka «Hva er klima?»(2009). Her forsøker de å forklare temaet slik at vi forstår noe av de mer komplekse sammenhengene ved klima og klimautvikling.

Europeisk mobilitetsuke – bilfri dag september 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Akkurat nå (16. – 22. september) er det Europeisk mobilitetsuke. Dette betyr at 2000 europeiske byer og tettsteder deltar i et storslagent arrangement om bærekraftig mobilitet. Målet er å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport, og til mindre bruk av bil. Lokale arrangementer vil fokusere på hvordan man kan bruke «byen uten bilen». I Oslo ble mobilitetsuka åpnet med et fagseminar den 16. september. Mobilitetsuka avsluttes i morgen den 22. september med bilfri dag.

I starten var Bilfri dag et fransk initiativ (1998) og ble senere fulgt opp med markeringer i italienske byer. Europeisk mobilitetsuke (European mobility Week) ble første gang lansert i 2002.  Bakgrunnen for initiativet er naturlig nok at biltrafikk er sterkt luftforurensende og er en storforbruker av fossil energi.

En «vakker» liten film om bilforurensning til slutt (youtube):

Kunsten å overleve september 18, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

«Kunsten å overleve», er temaet på forskningsdagene som starter i dag 18. september og varer til 27. september, les mer om dette på Norsk forskningsråd sine sider. «Kunsten å overleve»dreier seg om de enkelte arters overlevelse i verden, men også hele jordas overlevelse. Derfor er også bærekraftig utvikling et sentralt tema i år.

Her om bærekraftig utvikling fra Finansdepartementets sider:

«…Verdenskommisjonen for miljø og utvikling beskrev bærekraftig utvikling som en utvikling som ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Det er finansministeren som har ansvaret for å håndtere Norges arbeid for en bærekraftig utvikling…»

Se også: Ny nordisk strategi for bærekraftig utvikling 2009-2012.

16. september – FNs Ozon-dag september 16, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

16. september er FNs offisielle Ozon-dag. Ozon (O3) er for øvrig en såkalt allotrop form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer.

Temaet for FN nå i 2009 er:

«Universal participation: Ozone protection unifies the world».

(Universell deltakelse: Ozonbeskyttelse forener verden)

Det internasjonale samarbeidet omkring beskyttelse av ozonlaget startet med Wienkonvensjonen i 1985. Les eventuelt også dette nettdokumentet fra FN om bakgrunn for og utviklingen av dette samarbeidet. Se også i denne forbindelse intern artikkel om ozonlaget.

Og her en video fra NASA om Ozonlaget (youtube):


FRIFO – og Allemannsretten september 14, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) omfatter 13 ulike organisasjoner, blant annet Den Norske Turisforening, Skiforeningen og Syklistenes landsforening. FRIFO representerer 530.000 medlemmer. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). Les mer om dette her. FRIFO innbyr alle kommuner til å delta for å bli Årets friluftskommune med fokus på kulturminner nå i 2009. Skjema for dette kan lastes ned fra denne nettsiden.

Allemannsretten nedfelt i Friluftsloven er en forutsetning for FRIFOs arbeid. En viktig distinksjon som er avgjørende for hvilke rettigheter almenheten har, går mellom begrepene «innmark» og «utmark» (§1a):

«…Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark…»

Og naturlig nok knytter det seg flest begrensninger til «innmark».

Vil du vite mer om dette, les gjerne boka Vår felles eiendom : tar vi vare på allemannsretten? (2001), av Ottar Brox.

§ 9 i Friluftsloven omhandler rasting og telting...

§ 9 i Friluftsloven omhandler rasting og telting...

%d bloggere like this: