jump to navigation

Oljetunnel i Lofoten? juni 29, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Fugl i olje (wikimedia commons)

Redselen for en Deep-Horizon-katastrofe utenfor Lofoten og Vesterålen og viktigheten av å få opinionen på sin side i den videre oljeutvinninga på norsk sokkel, er kanskje årsaken til at oljeselskapet North Energy legger planer for en oljetunnel utenfor Lofoten. I en artikkel i Aftenposten «Lofoten kan få oljetunnel» sies det følgende:

«…Det kan være mellom 30 og 40 km ut til store fjellhaller under vann hvor en kan plassere rigger og brønner som henter opp olje og gass. Dette bringes til land uten at sjøen kan bli utsatt for forurensing (…) Et komplett tunnelanlegg ca. 35 kilometer ut til olje- eller gassfunnet vil koste 6–7 milliarder kroner…»

Se også artikkel i Byggindustrien med grafisk fremstilling og forklaring.

Teknologisk er dette tunnel-prosjektet selvfølgelig interessant og utfordrende, men det at en slik avansert tunnel kan la seg bygge, bør ikke være god nok grunn til å gjennomføre prosjektet. Når det gjelder den framtidige sikkerheten, så risikerer man kanskje ikke en tilsvarende ulykke som den i Mexico-gulfen, men ulykker skjer også når olje skal fraktes videre med tankskip. Dette siste er jo Full City-ulykken ved Langesund i fjor sommer et alt for godt eksempel på.

Reklamer

Kaffesøl juni 25, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Se denne UBCB-comedy -videoen: – ingen flere kommentarer er vel nødvendig:

Strandsonen og Larkollen juni 23, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Ubebygd strandsone i Danmark © Barbro Bakken

På Larkollen er det nå planlagt et gigantisk hotell midt i  Strandsonen. Det opprinnelige hotellet «Støtvig hotell» ble solgt til investor Stig Fische for 50 millioner kroner. Dette hotellet vil han nå rive, og i stedet reise et såkalt Viktoriansk (?) hotell. Stig Fisches hotell,  skal bli et 14 meter høyt bygg beliggende i en bue rundt stranden med 10 meters «klaring» til denne. Investoren uttaler til Aftenposten:

«…Lokalbefolkningen vil jo gjerne at alt skal være som før og at de kan bestyre marinaen som de vil. Men jeg kan ikke forholde meg til slike typer følelser. Jeg må beskytte min eiendomsrett, sier Fische som hevder han har imøtekommet en rekke innvendinger fra ulike hold blant annet fra Fylkesmannen…»

Men til sammenligning; selv i det konservative USA snur man nå «opp ned» på den priate eiendomsretten i Strandsonen: Les artikkelen «Amerikanske tilstander på stranden» hos Dagbladet.

Lovverket:
Hos Direktoratet for naturforvaltning står det om Strandsonen:

«…Strandsonen er attraktiv både til boligformål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og friluftsliv, og den er under stort press. Derfor oppstår ofte konkurranse mellom ulike bruksformål: naturområder eller utbygging; allmenn ferdsel eller eksklusiv bruk…»

Og Nasjonalt resultatmål 1.4.3 fra Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand:

«…Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes, og naturgrunnlaget bevares…»

Strandsonen skal få ytterligere vern ifølge pressemelding fra Regjeringen i 2009:

«… Regjeringen ønsker å hindre nedbygging av strandsonen, og har derfor strammet inn arealpolitikken. Allmenne interesser skal gis fortrinn i 100-metersbeltet langs sjøen. Folk flest skal ha tilgang til sjøen, og viktig natur- og landskap skal bevares. Dette er særlig viktig for sentrale områder der det er stort press på arealene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim…»

Kommuneøkonomi:
Hvorfor gir kommunene så ofte dispensasjon for bygging innenfor strandsonen til næringsvirksomhet, når staten gir så sterke føringer om det motsatte? I hotellutbyggingssaken i Larkollen handler det kanskje også om «kjennskap og vennskap», se artikkelen Strid om habilitet.  For øvrig: Se hva Plan og bygningsloven og også  Friluftsloven sier i denne forbindelse.

På jakt etter brunsneglen? juni 21, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Lær deg å kjenne igjen brunsneglen/iberiasneglen, også kalt mordersneglen! Brunsneglen er en snegletype som ikke hører naturlig hjemme i norsk fauna og som forrykker den naturlige balansen mellom artene. TV Vest har hatt et lengre innslag som forteller deg forskjellen mellom brunsneglene og de andre snegletypene i hagen slik at du ikke tar en «norsk» snegleart av dage. Se her innslaget fra TV Vest om brunsneglene publisert på youtube:

En aktuell bok i denne forbindelse er: «Den store sneglekrigen» av Margrethe Geelmuyden.

2010: Naturmangfoldåret juni 17, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

De forente nasjoner (FN) har bestemt at 2010 skal være et naturmangfoldår:

«…Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden. I 2010 skal innsatsen økes for å stanse dette tapet…»

I slutten av 2010 skal det fastsettes en ny FN-deklarasjon for å innarbeide naturmangfold i sosiale og politiske prosesser. Les mer i FN-artikkelen: Implementation strategy for the international year of biodiversity – 2010. I Norge er det Miljøverndepartementet som har hovedansvaret for dette, mens direktoratet for naturforvaltning hjelper til med gjennomføringen.

På de offisielle norske naturmangfoldårsidene, finner du folks egne historier om store og små oppdagelser og opplevelser  i naturen. Her er det også et intervju med norges svar på «Batman»:

«…De er små, tillitsfulle, lærenemme dyr, sier biolog Jeroen van der Kooij faderlig.Han har flaggermuskasser på  husveggene og i trærne hjemme. Og i garasjen: landets eneste flaggermusmottak. Her får de utrydningstrua dyrene pleie og omsorg…» Les hele historien

Dersom du har en historie å fortelle, send den til Naturmangfoldårets redaksjon! Se også intern artikkel om Rødlistede arter i Norge.

Ny bok om vannressurser juni 15, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

I boka «Water : the epic struggle for wealth, power and civilization» (2010) rekonstruerer forfatteren, Steven Solomon, vår sivilisasjons historie for å belyse hvilken overordentlig viktig rolle vannressursene har hatt. Han tar for seg de tidligste sivilisasjonene langs den fruktbare Indus-dalen og følger historien helt fram til vår tid. Solomon fremmer et overbevisende argument: Økonomisk framgang og oppblomstring  for land og nasjoner har vært fullstendig avhengig av deres tilgang til vann og til evnen til å kontrollere og distribuere disse vannressursene. Og et par av eksemplene han viser til er: Nilens politiske betydning for Egypt, og Hoover-dammen og Panamakanalens betydning for USAs utvikling som supermakt. Solomon tar også for seg de forskjellige regioners nåværende status når det gjelder vannressuser, og påpeker at det for alle verdens land blir viktigere og viktigere å mestre disse utfordringene siden vanntilgangen minker som følge av global oppvarming og en eksplosiv befolkningsøkning.


%d bloggere like this: