jump to navigation

Å kjøre bil – en menneskerett? januar 3, 2011

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Vi oppfører oss som om det å kjøre bil er en menneskerett. Uansett hvor dårlig luftkvaliteten blir, kjemper vi om vår rett til å fortsette å kjøre personbil.

I et intervju i regi av NRK med bilister i Bergen, ble de konfrontert med den dårlige luftkvaliteten og med fylkesmann Lars Sponheims krav om høyere bompengeavgift som et middel for å få folk til å la bilen stå og å kjøre mer kollektivt. Bilførerne som ble intervjuet viste både sinne og aggresjon da de hørte om dette forslaget. Les også dette svaret til Sponheim fra høyre-byrådsleder Monica Mæland. Bergen lanserer i stedet en kamp mot vedfyring.

I flere av våre byer er luftkvaliteten så dårlig at astmatikere og andre med kroniske luftveisproblemer blir oppfordret til å flytte ut av bykjernene. Les om dette i forhold til Oslo i denne artikkelen.

Vil du selv se om det er overskridelser av grenseverdiene i Oslo? – Se her hos luftkvalitet.info. Der ser du de harde fakta. Klarer du å la bilen stå?

Økotaxi i Oslo? august 19, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Drosjenæringen i Oslo får kanskje konkurranse av et nytt Taxi-konsept: Økotaxi. Det er firmaet Allegro Larvik som står for denne satsningen. På deres egne nettsider er forretningsideen skissert:

«…Rimelig pris og bra for miljøet» er vårt overbyggende kommunikasjonskonsept. Historien underbygges med bilvalg, fastpris-system, minimale utslipp og ansvarlighet for miljøet.

Økotaxi har som oppgave og rolle å transportere kundene rimelig, miljømessig og trygt frem til avtalt sted. Økotaxi skal ligge i forkant med den mest miljøvennlige og moderne bilflåten. De skal revolusjonere taxibransjen med etterrettelighet og sette en ny standard når det gjelder tilgjengelighet på spotmarkedet, prisstruktur og miljøvennlighet. Slik blir Økotaxi en garantist for «rimelig pris og bra for miljøet…»

Etter å ha lett litt rundt, har jeg ikke egentlig funnet de harde fakta som begrunner at de kaller seg økotaxi, – er dette elektriske biler, eller i det minste hybridbiler? Et relativt lavt utslipp av miljøfiendtlige gasser, er vel ikke nok til å kalle dette en skikkelig miljøvennlig bil? På nettsiden til Allegro Larvik, har jeg ikke funnet noen tekniske data om økotaxiene. At det kun skal koste 99 kr å kjøre innen ring 2 dersom de lanseres i Oslo, er helt klart billig, men ikke direkte miljøvennlig,  siden de da sikkert vil bli kjørt mer. Innenfor Ring 2 er forresten sykkel et godt alternativ til både privatbil og drosje.

Den egentlige økotaxi


Bilteknologi fram mot 2020 mars 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Først en liten hyldningsvideo (youtube) til den elektriske bilen – veldig søt:

Teknologirådet holdt den 22. mars et møte hvor utvalgte politikere, forskere og aktører fra bilindustrien diskuterte mulige strategier framover for å få til økt utslippskutt  fra biler. Dette som et ledd i å oppnå klimamålet som er 25 % klimagasskutt innen 2020. Hvordan skal dette oppnås for personbiltrafikken? – :

  • Den norske personbilparken står for 10 % av våre samlede klimagassutslipp. Med et 25 % kutt må utslippene fra personbiltrafikk reduseres fra 6 til 4.5 millioner tonn CO2 per år.
  • Ved normal utskiftningstakt av gamle biler til mer miljøvennlige biler, vil ca 65 % av personbilparken bli byttet ut innen 2020. Men de aller fleste av disse nye bilene vil ha en forbrenningsmotor. Tilbudet av slike biler med utslipp ned mot og under 100 gram CO2 per km vil øke.
  • Engangsavgiften bør differensiere kraftigere enn i dag mellom biler med lave og høyere utslipp, og stadig kraftigere ettersom tilbudet av biler med lavt utslipp øker.
  • Utskifting til biler med forbrenningsmotor kan ikke alene gi 25 % utslippsreduksjon. Ny teknologi som ladbare hybridbiler og el-biler med lang rekkevidde kan få utslipp under 50 gram CO2 per km.
  • Det bør i en innledende fase etableres et avgiftssystem som gir sterke insentiver for å kjøpe el-biler og ladbare hybridbiler.

På møtet ble det hevdet at vi nå er i en slags mellomfase når det gjelder bilteknologi. På sikt regner man med å utvikle en nullutslippsteknologi – som da blir den rådende hovedteknologien for bilproduksjon. For bilindustrien som er avhengig av et stabilt og godt marked over noe tid, er ikke det å satse tungt på en mellomteknologi noe godt alternativ. Folk vil antakeligvis ikke kjøpe biler som det er stor sannsynlighet for at blir utdaterte og uselgelige etter et par år. Bilindustrien ønsker at politikerne skaper et enda bedre bilmarked, ved for eksempel å senke bilavgiftene for nye miljøvennligere biler og/eller ved å heve vrakpanten for gamle biler. For ved å få slike konkurransefordeler, kan bilindustrien i større grad satse på mer utprøvende grønne bilteknologier nå i denne mellomfasen fram mot den fullt ut konkurransedykige nullutslippsbilen.

For øvrig kan de nåværende biler deles i 3 hovedgrupper ut fra hvor de får sin energi fra:

  • Biler med forbrenningsmotor som får sin energi fra drivstoffpumper, dvs biler som går på fossil bensin eller diesel, biodrivstoff, samt hybridbiler.
  • Ladbare biler som helt eller delvis får sin energi fra elektrisitetsnettet, som plug-in hybrider og el-biler.
  • Hydrogenbiler

Europeisk mobilitetsuke – bilfri dag september 21, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Akkurat nå (16. – 22. september) er det Europeisk mobilitetsuke. Dette betyr at 2000 europeiske byer og tettsteder deltar i et storslagent arrangement om bærekraftig mobilitet. Målet er å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport, og til mindre bruk av bil. Lokale arrangementer vil fokusere på hvordan man kan bruke «byen uten bilen». I Oslo ble mobilitetsuka åpnet med et fagseminar den 16. september. Mobilitetsuka avsluttes i morgen den 22. september med bilfri dag.

I starten var Bilfri dag et fransk initiativ (1998) og ble senere fulgt opp med markeringer i italienske byer. Europeisk mobilitetsuke (European mobility Week) ble første gang lansert i 2002.  Bakgrunnen for initiativet er naturlig nok at biltrafikk er sterkt luftforurensende og er en storforbruker av fossil energi.

En «vakker» liten film om bilforurensning til slutt (youtube):

Vrængta bila! – utstilling januar 9, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

På Norsk design og arkitektursenter kan du nå i helga, – og fram til 18. januar,  se utstillingen «Vrængte bila – Miljødesign under panseret». Utstillingen skjer i samarbeid med Miljøstiftelsen Bellona.

«…Under et regn av gnister har Bellonas bilpatologer delt to biler på langs. En Volkswagen Touran fra 2007 og en Passat fra 1988 har blitt demontert ned til minste detalj i løpet av et par uker. Det hele har vært en spektakulær opplevelse, fanget av Knut Brys kamera…»

Og her kan du se en liten «uvrængt» Volkswagen Touran 2007:

2007touran1

%d bloggere like this: