jump to navigation

Elbil-satsning i Oslo juli 26, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Det er etter hvert ikke vanskelig og tungvint å kjøre El-bil. Det offentlige arbeider stadig med bedre tilrettelegging for miljøvennlig bilbruk. I Oslo regner man i 2011 med  å ha til sammen 700 ladepunkter for Elbiler. Dette antallet er inkludert privat utbygde ladestasjoner. Det finnes også en egen nettside som forteller deg hvor du kan lade opp bilen: Ladestasjoner.no. Les om hvilke andre fordeler du som Elbil-bilist får her i en artikkel fra DinSideMotor! Foreløpig har ikke vi nordmenn kjøpt alt for mange Elbiler, i følge denne VG-artikkelen er det totalt 2830 Elbilbrukere i Norge. I Oslo er det 758 i bruk, så sett i sammenheng med resten av landet, er det kanskje ikke så verst?

En «litt» eldre versjon av El-bilen, som faktisk er en over 170 år gammel oppfinnelse, kan sees på illustrasjonen her. Lær om Gaston Planté som utviklet det oppladbare batteriet allerede i 1859. Denne batteriteknologien var helt nødvendig for utvikling av El-bilen.

Og her er en video med mange av de teknologiske framtidsvisjonene fra fortida som vi nå vet at ikke helt ble virkelighet (youtube):

Bilteknologi fram mot 2020 mars 24, 2010

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Først en liten hyldningsvideo (youtube) til den elektriske bilen – veldig søt:

Teknologirådet holdt den 22. mars et møte hvor utvalgte politikere, forskere og aktører fra bilindustrien diskuterte mulige strategier framover for å få til økt utslippskutt  fra biler. Dette som et ledd i å oppnå klimamålet som er 25 % klimagasskutt innen 2020. Hvordan skal dette oppnås for personbiltrafikken? – :

  • Den norske personbilparken står for 10 % av våre samlede klimagassutslipp. Med et 25 % kutt må utslippene fra personbiltrafikk reduseres fra 6 til 4.5 millioner tonn CO2 per år.
  • Ved normal utskiftningstakt av gamle biler til mer miljøvennlige biler, vil ca 65 % av personbilparken bli byttet ut innen 2020. Men de aller fleste av disse nye bilene vil ha en forbrenningsmotor. Tilbudet av slike biler med utslipp ned mot og under 100 gram CO2 per km vil øke.
  • Engangsavgiften bør differensiere kraftigere enn i dag mellom biler med lave og høyere utslipp, og stadig kraftigere ettersom tilbudet av biler med lavt utslipp øker.
  • Utskifting til biler med forbrenningsmotor kan ikke alene gi 25 % utslippsreduksjon. Ny teknologi som ladbare hybridbiler og el-biler med lang rekkevidde kan få utslipp under 50 gram CO2 per km.
  • Det bør i en innledende fase etableres et avgiftssystem som gir sterke insentiver for å kjøpe el-biler og ladbare hybridbiler.

På møtet ble det hevdet at vi nå er i en slags mellomfase når det gjelder bilteknologi. På sikt regner man med å utvikle en nullutslippsteknologi – som da blir den rådende hovedteknologien for bilproduksjon. For bilindustrien som er avhengig av et stabilt og godt marked over noe tid, er ikke det å satse tungt på en mellomteknologi noe godt alternativ. Folk vil antakeligvis ikke kjøpe biler som det er stor sannsynlighet for at blir utdaterte og uselgelige etter et par år. Bilindustrien ønsker at politikerne skaper et enda bedre bilmarked, ved for eksempel å senke bilavgiftene for nye miljøvennligere biler og/eller ved å heve vrakpanten for gamle biler. For ved å få slike konkurransefordeler, kan bilindustrien i større grad satse på mer utprøvende grønne bilteknologier nå i denne mellomfasen fram mot den fullt ut konkurransedykige nullutslippsbilen.

For øvrig kan de nåværende biler deles i 3 hovedgrupper ut fra hvor de får sin energi fra:

  • Biler med forbrenningsmotor som får sin energi fra drivstoffpumper, dvs biler som går på fossil bensin eller diesel, biodrivstoff, samt hybridbiler.
  • Ladbare biler som helt eller delvis får sin energi fra elektrisitetsnettet, som plug-in hybrider og el-biler.
  • Hydrogenbiler

Grønne jobber i frammarsj september 10, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
Grønnsnipp-arbeider

Grønnsnipp-arbeider

Ifølge en artikkel i Aftenposten papirutgaven søndag 30. august 09, viser en WWF studie at såkalte grønne jobber allerede fortrenger de tradisjonelle industriarbeidsplassene:

«… WWFs tilgjengelige data peker mot at nærmere 400.000 europeere er yrkesaktive innen fornybar energi, ca. 2.1 millioner i en bærekraftig transportsektor og over 900.000 i tjenester og varesektoren knyttet til fornybar energi…»

Og indirekte jobber knyttet til den grønne sektoren, er beregnet til enda fem millioner arbeidsplasser. I artikkelen hevdes det også at mange av underleverandørene til olje- og gassindustrien trolig kan leve utmerket med å levere til den grønne sektoren, for eksempel til vindmøller.

Les hele WWF-rapporten: «Low Carbon jobs for Europe».

Og hva er egentlig «Grønnsnipp-arbeid» (Green Collar job)j? Les mer hos Wise-geek.com

Co2-rensing – ny teknologi – stordrift i 2020? juni 10, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
2 comments

luftforurensing

Eksempel på luftforurensing

Den 4. april 2009 hadde Aftenposten en artikkel som forklarer en ny metode for Co2-rensing av gass- og kullkraftverk.

«…Norske forskere har funnet en metode for CO2-rensing som kan revolusjonere kampen mot klimaendringer: 100 prosent av klimagassen fjernes fra gass, olje og kull før forbrenningen…»

Og, det beste av alt er at;  – avfallstoffet i andre enden bare  er vann!

Forskerne er usikre på prislappen for å gjennomføre en slik rensing, men de er i alle fall sikre på at å rense før forbrenningen vil bli mye billigere enn som nå; etterpå. Men et lite skår i gleden er at teknologien bare vil gjelde for nye kraftverk. De allerede eksisterende kraftverkene må fortsatt blir Co2-renset i etterkant. Og dette er altså den mye dyrere metoden.

Se også tidligere artikkel her om Co2-problematikken ved Kårstø.

«Klimaingeniør» mars 18, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Høgskolen i Buskerud tilbyr nå en utdannelse som Klimaingeniør.  Disse ingeniører skal kunne jobbe med drikkevannsforsyning, avløpshåndtering, vannmiljø og klimautfordringer. Fra å bringe oss inn i vanskelighetene, skal nå ingeniører og moderne teknologi hjelpe oss ut av problemene med annen og bedre teknologi. Men kan klimaet styres og kontrolleres ved hjelp av ny og bedre teknologi? Ifølge tidsskriftet New Scientist av 28. februar,  med tema: Earth 2099, hevdes det som lite sannsynlig at ingeniørene med sin klimateknologi kan hjelpe oss ut av miljøkrisen: Sitat: «Messing with the climate is exactly what got us in such trouble in the first place». Et klimaforslag er å kjøle ned jorda ved å sende ut småpartiklet støv i verdensrommet for å blokkere solvarme. Les gjerne Wired’s nettartikkel: Global climate engineering: who controls the thermostate som også tar opp dette temaet.

veierGodt ingeniørarbeid: Veier utenfor Boston

Miljøteknologi februar 9, 2009

Posted by miljofokus in Uncategorized.
Tags:
add a comment

EU har en egen handlingsplan for utvikling av miljøteknologi (2004). Blant hovedmålene heter det blant annet:

– fjerne hindringene for utvikling og bruk av miljøvennlige teknologier
– sikre mer miljøvennlig økonomisk vekst og økt konkurranseevne

Det interessante med miljøteknologi er at vi fortsetter å utvikle og produsere ting (slik vi alltid har gjort), men at både produksjonsprosessen og produktet blir litt «renere». Dersom vi også resirkulerer eller «forbruker» avfallet på en miljøvennlig måte, er vi kommet ganske langt. Tidligere handlet det mest om å redusere forbruket, – nå handler det mer om et slags endret forbruksmønster. I forbindelse med miljøteknologi er det helt legitimt å snakke om «vekst». Miljøteknologi kan ideelt sett føre til en «bærekraftig vekst og utvikling».

Les gjerne Statistisk Sentralbyrås «Natturressurser og Miljø»(2008) som analyserer Norges nåværende situasjon. Dette er en nettressurs i fulltekst fom du kan lese på disse nettsidene (pdf-fil).
flywalk1

%d bloggere like this: